MS031 | KAJIAN & PROJEK

KAJIAN KESESUAIAN PENGOPTIMAAN SUMBER AIR TANAH DI JENDERAM HILIR, DENGKIL, SELANGOR

ON 18 APRIL 2014. POSTED IN KAJIAN & PROJEK

Pengenalan

Pusat Kajian Geohidrologi, Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) sedang melakukan kajian optimisasi sumber air tanah di bawah projek Penyelidikan Pengurusan Air Tanah Ranc angan Malaysia Ke­9 (RMK­9) sebagai bekalan air alternatif negara di kawasan Jenderam Hilir, Dengkil, Selangor. Kajian yang dilakukan ini dapat memberi maklumat mengenai kadar simpanan air tanah, mengenalpasti pergerakan aliran air tanah serta menentukan kedudukan zon­zon berpotensi kedapatan air tanah dikawasan tersebut. Hasil yang diperolehi penting untuk bekalan sumber air kedua di Negeri Selangor pada masa hadapan.

Lokasi:

Jenderam Hilir, Dengkil, Selangor Objektif Projek

  1. Mengenalpasti kesesuaian optimisasi sumber air tanah di kawasan kajian;
  2. Mengenalpasti kesesuaian pembinaan lokasi telaga pengeluaran;
  3. Mengenalpasti potensi akuifer di kawasan kajian;dan
  4. Memodelkan pergerakan regim air tanah di kawasan kajian.

Output Projek:

  1. Membantu dalam peranc angan sumber bekalan air alternatif; dan
  2. Menyediakan maklumat mengenai taburan dan simpanan air tanah di kawasan kajian.

Outcome projek;

i.Mengklasifikasikan zon pembangunan air tanah ii.Mengurangkan kebergantungan kepada air permukaan

iii. Mengekalkan zon potensi air tanah

Tarikh Mula dan Jangkaan Tamat: 2009 hingga 2010

Lokasi kawasan kajian

031a

 

Lokasi 25 peizometers dan 2 telaga, di Jenderam Hilir,  Dengkil, Selangor

031b

 

Persiapan untuk penggerudian bagi pembinaan telaga tiub

031c

 

Ujian pengepaman di telaga tiub DW2

031d

Pemantauan aras air tanah

031e


Pemantauan kualiti air tanah  analisis kualiti air tanah

031f

Persampelan air tanah bagi tujuan 

031g

 

 

Sumber: http://www.nahrim.gov.my