MS036 | Apa Yang Perlu Diasingkan

Pihak kerajaan mewajibkan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat mulai 1 SEPTEMBER 2015.

Pelaksanaan ini adalah berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) yang berkuatkuasa di negeri­negeri dan wilayah­wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah.

AKTA 6 7 2

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi dan mengawalselia pengurusan sisa pepejal terkawal dan pembersihan awam bagi maksud menyenggarakan kebersihan yang sepatutnya dan bagi perkara­perkara yang bersampingan dengannya.

PENDEKATAN

Secara umumnya, proses pengasingan sisa pepejal isi rumah ini melibatkan pengasingan sisa pepejal mengikut komposisi sisa seperti sisa kitar semula, sisa baki dan sisa pukal/kebun. Sisa yang diasingkan ini akan dikutip setiap minggu mengikut jadual yang ditetapkan.

SISTEM KUTIPAN 2 + 1

Sistem kutipan 2 + 1 akan digerakkan bermula 1 SEPTEMBER 2015 di mana kutipan sampah bagi sisa baki dilakukan dua kali seminggu manakala kutipan sisa kitar semula dan sisa pukal dilakukan sekali seminggu.

TIGA  LANGKAH MUDAH

LANGKAH 1 – Asingkan Mengikut Jenis Yang Telah Ditetapkan.

LANGKAH 2 – Simpan Sementara Dalam Bekas Yang Sesuai.

LANGKAH 3 – Letakkan Di Tepi Tong Pada Hari Kutipan.

Mengapa  Kita perlu Mengasingkan Sisa Pepejal

  1. Mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula
  2. Mengurangkan jumlah sisa pepejal dihantar ke tapak pelupusan
  3. Mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupusan sisa pepejal
  4. Merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672) jika tidak mengasingkan sisa

 

Sumber: http://www.kpkt.gov.my/separationatsource/